Algemene voorwaarden

Algemene info en voorwaarden

De door XtraSpace vermelde prijzen op de website zijn exclusief BTW. De levering door XtraSpace is gratis binnen de straal van 5km rond ons firma adres. Vervolgens wordt er buiten deze straal €1ex btw per km (1x afstand Menen tot locatie huurder) aangerekend. (site google.be dient als referentie). Alle prijzen op de website worden vermeld onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten. De organisatie tot het leveren en plaatsen van tenten gebeurt door mensen van XtraSpace (de verhuurder).
Minstens 1 volwassen persoon van de organisatie (huurder) moet aanwezig zijn om te helpen bij opbouw en afbraak van de tent. Bij de afbraak van de tent zorgt de huurder dat de tent leeg en vrij is. Indien de verhuurder deze dag de tent zelf moet vrijmaken, worden deze extra kosten aangerekend aan €40,00 ex BTW per uur/per persoon.
De gehuurde goederen blijven altijd eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan om de gehuurde goederen onder te verhuren of aan derden uit te lenen.
De annulering van de huurovereenkomst dient schriftelijk of per mail te worden meegedeeld aan XtraSpace.
Bij annulering binnen de 10 kalenderdagen voor aanvang van de huurtermijn is 100% van de totale huursom verschuldigd. Bij annulering voor deze termijn van 10 kalenderdagen is 50% van de totale huursom verschuldigd. Bij annulering worden er geen transportkosten in rekening gebracht.
Het is ten strengste verboden om hittebronnen te plaatsen onder/in de tenten. Onder hittebronnen wordt verstaan: barbecue op gas, kolen of elektriciteit, gasfornuizen, kooktoestellen, fakkels, vuurkorven en dergelijke.
De huurder is verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of bevuiling van het ontleende materiaal, zelfs bij overmacht. Bij beschadiging, bevuiling, zullen de kosten ten bedrage van de herstellingskosten, reinigingskosten doorgerekend worden aan de huurder, indien herstel/reiniging niet mogelijk is worden er nieuwe materialen gekocht, dit wordt ook 100% doorgerekend aan de huurder zonder minprijs van voorafgaande slijtage. Bij verlies of diefstal zullen de kosten voor aankoop van een nieuwe tent 100% worden doorgerekend aan de huurder.
De huurder moet ook instaan voor de ongevallen veroorzaakt door het vrijwillige personeel, de helpers, door de huurder aangeworven; deze staan niet in dienstverband van de verhuurder en vallen niet onder zijn ongevallenverzekering. De verhuurder blijft niet aansprakelijk voor de helpers, noch voor ongevallen, die zij zelf oplopen, noch voor de ongevallen die zij aan derden veroorzaken.
De verzekering voor het gehuurde materiaal, hetgeen ten zeerste wordt aanbevolen, is ten laste van de huurder. Bij gebreke aan een verzekering valt alle aangebrachte schade of beschadiging wegens verlies, diefstal, brand, storm, vandalisme, vernieling, etc ten laste van de huurder.
Ieder geval van onmacht, zoals ziekte, sterfgeval, stormschade van vorige verhuringen, rechtsvorderingen of beslag en iedere onmogelijkheid vanwege de verhuurder om geheel of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen te voldoen, verbreekt de overeenkomst van deze verhuur, zonder enige recht op schadevergoeding vanwege de huurder.
Bij dreigend noodweer dient de tent geheel gesloten te worden. De huurder zal alle acties ondernemen om schade aan de tent te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder. Bij rukwinden boven 70km/u of in geval van hevige wind of storm dient de tent te worden afgebroken om schade te voorkomen. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen veroorzaakt door hevige wind of storm, ongevallen veroorzaakt door de huurder zelf of schade veroorzaakt aan derden, onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden.
Stickers, plakband, duimspijkers, nietjes, opschriften, schroeven en dergelijke aanbrengen op de gehuurde artikelen is ten strengste verboden, alle kosten die gepaard gaan met bovenstaande zaken zullen 100% doorgerekend worden aan de huurder.
Het verhuurcontract kan eenzijdig door de verhuurder ontbonden worden.
De prijzen voor de huur van het materiaal zijn geldig voor maximum 24uur, de opgegeven termijn geldt slechts bij wijze van inlichtingen en bij benadering. Hieruit kan voor de huurder nooit enig recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ontstaan.
Eens de gehuurde goederen werden geplaatst worden deze niet meer verplaatst. Bij het vaststellen van het zelf verplaatsen van de goederen vervallen alle rechten van huurder tot het indienen van een klacht of op het eisen van schadevergoeding bij de verhuurder.
Bij een harde ondergrond (asfalt , beton of klinkers) heeft de verhuurder het recht tot het boren van gaten voor de bevestiging van tentharingen teneinde de tent vast te ankeren. Eens het optrekken van de tent is begonnen, zal de tent niet meer worden ontmanteld teneinde deze op een andere locatie te verplaatsen. Het is dus heel belangrijk om op voorhand te zorgen dat iemand van de organisatie de juiste coördinaten weergeeft waar de tent mag opgetrokken worden.
Wie huurt gaat automatisch akkoord met alle voorwaarden opgesteld door XtraSpace, ongeacht of de algemene voorwaarden getekend zijn.
Wie huurt gaat automatisch akkoord met gebruik van beeldmateriaal ( op sociale media, website, of gelijk welke vorm dan ook ) van de gehuurde goederen die genomen worden door de verhuurder tijdens de duur van de huur ( opbouw, feest zelf, afbouw ), tenzij dit schriftelijk vooraf werd vermeld aan de verhuurder.
Facturen worden via email of per post verzonden. De betaling dient binnen de 10 dagen te gebeuren na factuurdatum.
Alle geschillen in verband met de huurovereenkomst, algemene en bijzondere voorwaarden behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Kortrijk.